Wyliczanie stawki dotacji

Ustawa o systemie oświaty implikowana zapisami uchwał rad gmin stanowi, że przedszkole niepubliczne otrzymuje z budżetu gminy na każdego wychowanka dotację w wysokości 75% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w danej gminie w przeliczeniu na 1 wychowanka.


Praktyka pokazuje, że nie jest problemem stawka 75% lecz sposób jej obliczenia. Urzędnicy podczas wyliczania stawki dotacji, stosują różne kreatywne sztuczki, które sprawiają, że 75% to nie jest prawdziwe 75%, tylko mniej, czasem dużo mniej…


Pomagamy w obliczeniu prawidłowej wysokości stawki dotacji.