Protokoły pokontrolne

Kontrola wydatkowania dotacji jest kończona przekazaniem protokołu pokontrolnego. Istotnym jest, by odnieść się do jego ustaleń i w przypadku rozbieżności ze stanem faktycznym, odnieść się do ustaleń zawartych w protokole.