Prawidłowe wydatkowanie, rozliczanie i kontrola dotacji w przedszkolu

SZKOLENIE WARSZTATOWE: PRAWIDŁOWE WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA DOTACJI W PRZEDSZKOLU

Znowelizowana w 2009 i 2013 r. ustawa o systemie oświaty dała gminom możliwość kontrolowania przedszkoli pod kątem wykorzystania dotacji i wprowadziła m.in. katalog środków trwałych, które można finansować z dotacji. Przeprowadzone w ostatnim czasie w całej Polsce kontrole wykorzystania dotacji zrodziły wiele kontrowersji i precedensów.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie problematyki prawnej i praktycznej dotacji przyznawanej przedszkolom oraz wyjaśnienie całości zagadnień związanych z wydatkowaniem, poprawnym rozliczaniem i kontrolą przyznanych przez JST dotacji.

Szkolenie adresowane jest do organów prowadzących przedszkola, dyrektorów oraz księgowych, czyli osób, które bezpośrednio uczestniczą w procesie wydatkowania oraz rozliczania dotacji i których dotyczy procedura kontroli wykorzystania środków pochodzących z dotacji.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej. Uczestnicy będą pracowali w grupach nad konkretnymi zadaniami, prezentując następnie swoje stanowisko innym uczestnikom.  Prowadzący szkolenie będą czuwali nad całością, udzielając merytorycznego wsparcia.

 

PROWADZĄCY:

Piotr Jastrzębski – mgr finansów i rachunkowości, absolwent SGH w Warszawie, specjalizuje się w tematyce prawa oświatowego i kwestii dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, od 2007 r. związany z edukacją niepubliczną.

Andrzej Wasilewski – audytor, ekonomista, były Inspektor Kontroli RIO, były Skarbnik i Sekretarz Gminy.

Koszt szkolenia wynosi 300 zł brutto od osoby. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z danego przedszkola, koszt wynosi 260 zł brutto od osoby.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem zakwalifikowania będzie informacja zwrotna od organizatora szkolenia, przesłana na adres poczty elektronicznej uczestnika.

Zgłaszanie uczestników na szkolenie odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej: http://cwpn.pl/formularz-zgloszeniowy/ 

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 11.30 ZASADY WYDATKOWANIA DOTACJI
Ÿ jakie wydatki można finansować z dotacji – studium przypadku ŸŸ kontrowersyjne wydatki z dotacji – podejście praktyczne na podstawie przepisów, wyroków sądów i RIO ŸŸ 3500 zł – czy to granica wysokości wydatku z dotacji?  opodatkowanie dotacji ŸŸ wynagrodzenie dyrektora – organu prowadzącego ŸŸ zakres wydatków kwestionowanych przez kontrolerów ŸŸ optymalizacja podatkowa, czyli jak zyskać 1000 zł miesięcznie po zmianie ustawy o systemie oświaty

11.40 – 12.50 KONTROLA BENEFICJENTA DOTACJI ZE STRONY SAMORZĄDU
ŸŸ studium przypadku ŸŸ uprawnienie do kontroli ŸŸ czas trwania kontroli ŸŸ zakres wymaganych i niewymaganych do udostępnienia dokumentów podczas kontroli ŸŸ co oznacza „prawo wglądu” do dokumentów – należy czy nie należy kserować dokumenty kontrolerowi ŸŸ protokół pokontrolny

12.50 – 13.20 PRZERWA NA LUNCH

13.20 – 14.40 PROCEDURA NALICZANIA DOTACJI PRZEZ GMINĘ
ŸŸ jak gminy liczą dotację dla przedszkoli niepublicznych (studium przypadku) ŸŸ zmiany podstawy naliczania dotacji w znowelizowanej w czerwcu 2013 r. ustawie w praktyce ŸŸ uwzględnienie dotacji z budżetu państwa w podstawie naliczania ŸŸ oddziały przedszkolne w szkołach – wliczać czy nie wliczać do podstawy obliczania dotacji?

14.50 – 16.00 PYTANIA UCZESTNIKÓW DO PROWADZĄCYCH SZKOLENIE
Ÿ blok poświęcony na zadawanie prowadzącym pytań i problemów, z którymi organy prowadzące przedszkola, dyrektorzy i księgowi spotykają się w codziennej pracy ŸŸ omówienie uchwał dotacyjnych rad gmin

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów dotyczących ww. zagadnień.

Kontakt:

tel. 660-966-633

e-mail szkolenia@cwpn.pl